Huisregels

Huisregels van Centrum De Badde

(Thorbeckelaan 54, 9602 TR HOOGEZAND)

 
ALGEMEEN
We gaan respectvol en zorgvuldig met elkaar en elkaars spullen om.

1. TOEGANG TOT HET GEBOUW
De Badde is toegankelijk voor deelnemers en bezoekers van activiteiten, cursussen en evenementen georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (SBH) of organisaties (en individuen) die een gebruikersovereenkomst hebben in centrum De Badde.
De aanwezige organisator of vertegenwoordiger bij activiteiten, cursussen en evenementen is direct verantwoordelijke en aanspreekpunt voor aanwezige vrijwilligers, bezoekers en gasten.
De beheerder van De Badde heeft namens het SBH bestuur het recht diegenen te waarschuwen of uiteindelijk de toegang te ontzeggen, die zich niet houden aan de huisregels.

2. HUISDIEREN
Het meenemen van huisdieren naar activiteiten, cursussen en evenementen is in verband met de hygiene en het veiligheidsgevoel van de andere bezoekers & deelnemers niet toegestaan.

3. ROKEN
In De Badde geldt een algeheel rookverbod.

4. DRUGS EN DRANK
Het bezit en gebruik van drugs en alcoholische drank zijn in De Badde niet toegestaan.
Dit geldt ook voor de terreinen, waarop onder verantwoording van De Badde activiteiten plaatsvinden.

5. DISCRIMINATIE
Tijdens het bezoek aan De Badde is discriminatie in welke vorm dan ook, op grond van uiterlijk, leeftijd, geaardheid, religie of sekse niet toegestaan.

6. ANDER ONGEWENST GEDRAG
Ongewenste handtastelijkheden, bedreigingen, geestelijk of fysiek geweld worden niet geaccepteerd.

7. REACTIE OP ONGEWENST GEDRAG
Problemen met bezoekers / deelnemers voortvloeiend uit artikel 3, 4, 5 en 6 worden tactisch opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden de politie of andere bevoegde instanties door de leiding (beheerder of bestuur) van De Badde ingeschakeld.

8. GEBRUIK VAN DE RUIMTE
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de leiding van het centrum wijzigingen aan de bestaande inventaris toe te brengen of eigen inventaris aan de gebruikersruimte en/of de omgeving toe te voegen.
De ruimte en de energievoorzieningen worden zo efficiënt mogelijk gebruikt.
Het betreden van de keuken, de ruimte achter de bar, en de opslagruimten is voor onbevoegden niet toegestaan.
Gebruikers dienen na afloop van hun activiteit c.q. bijeenkomst de zaalruimte netjes (veegschoon) in basisopstelling achter te laten en de instructies van de zaalruimte t.a.v. opruimen na te leven.
Het is niet toegestaan eigen koffie, thee- en drankjes mee te nemen om tijdens uw activiteit of vergadering te nuttigen tenzij dit is overeengekomen in de gebruikersovereenkomst.
De nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te blijven.

9. PRIVACY
Persoonsregistratie vindt alleen plaats voor een duidelijk en redelijk doel. Persoonlijke gegevens worden altijd op vastgestelde en afsluitbare plekken opgeborgen.
Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

10. AANSPRAKELIJKHEID
SBH / De Badde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen.
Er is een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor geregistreerde vrijwilligers via de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Calamiteiten, defecten en/of schade dienen direct te worden gemeld bij de beheerder.
Bij oneigenlijk gebruik met schade aan gebouw, inventaris en/of eigendommen wordt de verantwoordelijke gebruiker aansprakelijk gesteld voor het bedrag van de reparatie of vernieuwingskosten.

Deze huisregels zijn besproken op de deelnemersraad van 10 maart 2015 en door het SBH bestuur aangevuld met de bevoegdheden van de beheerder (AV DR 10/3/2015 + beheerder