Stichting Burgerparticipatie Hoogezand

Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (SBH) voorheen de Badde

De stichting wordt geleidt door het ondersteuningsbureau, met als doel de vrijwilligers te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid.

Missie

De stichting heeft als missie het stimuleren van een breed en gevarieerd aanbod aan sociaal-culturele activiteiten die op niet-commerciële basis worden georganiseerd, ter bevordering van de algemene ontwikkeling van alle burgers – kinderen, jongeren en volwassenen – en ter verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie.”

Ontwikkeling
Centraal uitgangspunt voor de Badde is de eigen kracht van bewoners. Zij krijgen de gelegenheid en de ruimte om hun eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren. In de plannen van de burgers kan inzet van bepaalde instellingen worden gevraagd. Het aanbod van instellingen is ondersteunend, faciliterend en dienstverlenend aan de vraag van de burgers. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de ideeën van bewoners wordt expliciet gezocht naar het genereren van zowel economisch als sociaal-maatschappelijk rendement, zodat de Badde niet alleen self-supporting wordt maar ook duurzaam bijdraagt aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Hoogezand.

Visie
Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (SBH) wil de maatschappelijke positie van kinderen, jongeren en volwassenen versterken én de diversiteit van en deelname aan het sociaal-cultureel werk stimuleren.

De Badde is een activiteitengemeenschap van burgers, door burgers, voor burgers. De initiatieven en wensen van deelnemers zijn het uitgangspunt, het aanbod van instellingen is hieraan ondersteunend, faciliterend en dienstverlenend.

De Badde brengt mensen bij elkaar. In de Badde helpen mensen elkaar om hun ideeën tot uitvoering te laten komen.

In De Badde hebben mensen de ruimte om eigen ideeën en initiatieven uit te voeren.

Alle burgers hebben talenten die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van De Badde: daar wordt steeds naar gezocht. Vooral burgers op de laagste treden van de participatieladder willen we verleiden om deel te nemen.

Andere deelnemers aan De Badde kunnen daar een rol in vervullen. Het handelen van professionals is erop gericht dit proces op gang te brengen en te houden.

Stichting Burgerparticipatie Hoogezand de Badde is:
Een activiteitengemeenschap waarin deelnemers elkaar en potentiële deelnemers helpen, ondersteunen en stimuleren; niet alleen op het gebied van werk, maar ook bij praktische en psycho-sociale problemen.

Doelen:

  • Door het (her)ontdekken van de eigen talenten stijgt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van bewoners;
  • Het bieden van een veilige omgeving om te proberen en te leren (netwerk, wederzijdse afhankelijkheid),
  • Bieden van perspectief, werken naar vermogen;
  • Met de deelnemers een situatie creëren waarin men elkaar wil steunen en helpen in het bedenken en uitvoeren van plannen (bevorderen van eigen kracht);
  • Voorkomen en terugdringen van zorgbehoefte (meer op eigen benen, kostenbesparing WMO/AWBZ);

De stichting staat garant voor dit alles en draagt de verantwoordelijkheid voor het beleidsmatig en maatschappelijk functioneren van de organisatie.

 

 

[Uit Archief maart 2014: totstandkoming van Stichting Burgerparticipatie Hoogezand]

[Statuten van oprichting Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (pdf)]
[Huisregels: Huisregels_Centrum_De_Badde (pdf)]
[Voor huurders / gebruikers: Model Gebruikersovereenkomst – SBH De Badde (pdf)]
[Voor vrijwilligers: Model vrijwilligerscontract SBH (pdf)]
[Voor vrijwilligers en medewerkers: modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers Centrum De Badde (pdf)]

KVK Groningen: 60343923
Bank: NL07INGB0006498409